SABADO

31/07/19 - SLOT CLUB LA PISTA


Track record:

310719

Lane
Driver's Name
Time
Date
Red
Adolfo
9.020
17/04/19
White
Othon
9.012
17/04/19
Green
Ruben
9.013
31/07/19
Orange
RICARDO
9.009
05/03/19
Blue
Juan
9.004
17/04/19
Yellow
RICARDO
9.030
16/03/19